ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 1/65)

รหัส

ประถมศึกษา

ข้อ

load

รหัส

มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อ

load

รหัส

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อ

load

ทร11001 ทักษะการเรียนรู้ 60 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 60 ทร31001 ทักษะการเรียนรู้ 60
พท11001 ภาษาไทย 40 พท21001 ภาษาไทย 60 พท31001 ภาษาไทย 60
พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 40 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 60 พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 60
พค11001 คณิตศาสตร์ 40 พค21001 คณิตศาสตร์ 60 พค31001 คณิตศาสตร์ 60
พว11001 วิทยาศาสตร์ 40 พว21001 วิทยาศาสตร์ 60 พว31001 วิทยาศาสตร์ 60
อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ 40 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 40 อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ 40
อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ 60 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 60 อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ 60
อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน 40 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 40 อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 40
ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง 40 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 40 ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง 40
ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา 40 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 40 ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา 40
ทช11003 ศิลปศึกษา 40 ทช21003 ศิลปศึกษา 40 ทช31003 ศิลปศึกษา 40
สค11001 สังคมศึกษา 40 สค21001 สังคมศึกษา 40 สค31001 สังคมศึกษา 40
สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 40 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 40 สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 40
สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 40 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 40 สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 40
สค12021 การเงินเพื่อชีวิต 1 40 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 40 สค32029 การเงินเพื่อชีวิต 3 40
พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 1
40 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 2
40 พว32023 การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในชีวิตประจำวัน 3
40
พว12011 วัสดุศาสตร์ 1 40 พว22003 วัสดุศาสตร์ 2 40 พว32024 วัสดุศาสตร์ 3 40
สค12022 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 40 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 40 สค32032 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 40
สค12024 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 40 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 40 สค32034 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 40
สค12025 ลูกเสือ กศน. 40 สค22021 ลูกเสือ กศน. 40 สค32035 ลูกเสือ กศน. 40